Minister positief over fusie Friesland College en ROC Friese Poort

Met de instemming van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) staan voor Freonen ROC Friese Poort en het Friesland College alle lichten op groen om hun krachten te bundelen in een nieuw ROC, dat kan zorgen voor ambitieus en nabij mbo in heel Friesland en Noordelijk Flevoland. De minister heeft het positieve advies van de landelijke Commissie voor Macrodoelmatigheid in het MBO (CMMBO) over de voorgenomen fusie overgenomen. Hiermee is de fusie definitief.

Per 1 januari 2023 gaan het Friesland College en ROC Friese Poort bestuurlijk samen en op 1 augustus 2023 volgt een volledige fusie. Deze fusie draagt, zo oordeelt de commissie, bij aan ‘het versterken van de positie van het mbo in de regionale economie en leidt naar verwachting tot een betere dienstverlening voor studenten, werkenden en werkzoekenden’. Minister Dijkgraaf neemt deze conclusie over en is blij met de aandacht voor de ‘menselijke maat’, om het nieuwe ROC herkenbaar te houden voor medewerkers en studenten.

Dijkgraaf: ‘Door onderwijs voldoende kleinschalig te organiseren, kunnen leerlingen en studenten zich ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. De fusieaanvraag geeft mij het volste vertrouwen dat u hierin zult slagen.’ De minister stelt vast dat de fusie – zowel intern als extern – kan rekenen op veel steun en leidt tot het in stand houden van een breed en divers aanbod van mbo in de regio. Hiermee onderschrijft hij belangrijke doelen van deze fusie, stelt bestuursvoorzitter Remco Meijerink van ROC Friese Poort: ‘Dit hebben we juist allemaal helder voor ogen.’

Inmiddels zijn directeuren van het Friesland College en ROC Friese Poort als kwartiermakers hard aan de slag met het vormgeven van verschillende mbo-colleges, die met een breed aanbod aan opleidingen ‘hun’ regio gaan bedienen. Vanzelfsprekend gaat het nieuwe ROC – onder één nieuwe, gezamenlijke naam – in grote lijnen overal dezelfde koers varen, maar hierbinnen is zeker ruimte voor verschillen. Zo kunnen de mbo-colleges nóg beter inspelen op wat die regio nodig heeft: nabij en herkenbaar. Door de kracht van het formaat is het juist mogelijk om in het ‘klein’ daadkrachtig te organiseren en te excelleren.

Groot om in het klein te excelleren

De fusie maakt het mogelijk om de menselijke maat en bereikbaarheid te borgen. Het nieuwe ROC is immers krachtig genoeg om ook kleine en hiermee relatief dure opleidingen in stand te houden én om veel expertise samen te brengen, met de ambitie om in de regio uit te groeien tot een natuurlijke plek om kennis te halen en te brengen in regionale kennis- en innovatiecentra. Naast de mbo-colleges in Leeuwarden/Dokkum, Drachten, Heerenveen, Sneek en Emmeloord/Urk werken de kwartiermakers dan ook aan het inrichten van ondersteunende diensten en expertisecentra op diverse terreinen. Inzet is immers om het beste van beide scholen samen te brengen.

In het onderwijs is kennis en ervaring opdoen in de praktijk heel belangrijk. Het nieuwe ROC wil studenten grotendeels in flexibele routes opleiden tot zelfbewuste vakmensen die goed voorbereid meekunnen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Ook zal het nieuwe ROC zich sterk richten op persoonlijke groei, om elke student te laten ontwikkelen wat hij of zij in dat vakgebied én als burger goed kan gebruiken. Brede vorming en oriëntatie op de ander, de samenleving en de wereld krijgen veel aandacht.

Het nieuwe ROC wil hiermee ‘waardenvol’ onderwijs bieden. Hierin is iedereen welkom, met veel actieve aandacht voor ieders levensbeschouwing en een breed palet aan levensovertuigingen. Hierin is diversiteit een kans om te leren. Wij omschrijven de identiteit van onze waardengedreven organisatie dan ook als ‘interlevensbeschouwelijk’, om te benadrukken dat omgaan met diversiteit en aandacht voor verschillende waarden wezenlijke kenmerken zijn van het nieuwe ROC. 

Maatschappelijk belang

In een noordelijke regio waarin samen optrekken met veel partners steeds meer dé manier is om allerlei maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, is een volledige fusie in een nieuw ROC een zeer natuurlijke stap. Zo past de fusie naadloos in de ambitie van provincie, gemeentes, vooraanstaande bedrijven en instellingen om samen met het beroepsonderwijs deze regio verder te helpen in een duurzame ontwikkeling naar brede welvaart, waarin voor zoveel mogelijk mensen economische welvaart en welzijn samengaan.

In deze strategie is samenwerking heel belangrijk, gericht op onder meer het verhogen van het opleidingsniveau en versterken van innovatiekracht. In de aanvraag bij de minister verklaarden zo’n honderd maatschappelijke partners – instellingen, bedrijven en overheden – al deze fusie volledig te ondersteunen.

Eén bestuur

Vanaf 1 januari 2023 vallen beide scholen onder eenzelfde College van Bestuur. De Raden van Toezicht hebben besloten dat dit college bestaat uit de huidige drie bestuurders van ROC Friese Poort en het Friesland College. Remco Meijerink vervult hierin de functie van voorzitter. Carlo Segers (bestuursvoorzitter Friesland College) en Alice Muller (bestuurslid ROC Friese Poort) maken het driehoofdige CvB compleet.

‘Wij zijn bijzonder verheugd dat de minister bevestigt dat deze fusie een waardevolle stap is om met energiek en eigentijds mbo verder bij te dragen aan de ontwikkeling van de student en de regio’, verklaren Wim Kleinhuis en Ger Jaarsma namens de gezamenlijke renumeratiecommissie van de Raden van Toezicht. ‘Het nieuwe ROC kan hierin rekenen op een doortastend bestuur.’

‘We gaan nu op volle kracht vooruit’, aldus Carlo Segers. ‘Vanzelfsprekend werken wij op beide scholen al hard aan de voorbereiding. Dat geeft al enorm veel dynamiek, vanuit het besef dat we samen veel meer kunnen betekenen voor de student en de regio.’ Alice Muller: ‘In december vieren wij een volgende mijlpaal. Dan presenteren wij op beide scholen de nieuwe, gezamenlijke naam van het nieuwe ROC, inclusief het verhaal hierachter. En dat is een verhaal met veel ambitie…’