Duurzame collectieve warmtevoorziening voor Heechterp

Woningen in Heechterp worden in de toekomst verwarmd door een collectieve en duurzame warmtevoorziening. Dat is het plan van woningcorporatie Elkien en Freonen-gemeente Leeuwarden samen met Freon Bouwgroep Dijkstra Draisma. Zij gaan samen onderzoeken hoe zij op een duurzame en betaalbare wijze warmte kunnen gaan leveren aan de inwoners van Heechterp. Zowel aan huurders van Elkien als aan particuliere eigenaren. De bestuurders van de drie partijen ondertekenden op maandag 29 januari hiertoe een intentieovereenkomst.

Heechterp Vernieuwt duurzaam

De gemeente Leeuwarden staat voor een grote verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving. Onderdeel van deze opgave is het aardgasvrij maken van gebouwen. Dit aardgasvrij maken kan onder andere met collectieve warmtesystemen, zoals een warmtenet. De 24 portiekflats met 576 woningen zijn verouderd en worden gesloopt. Er komen in totaal 621 woningen terug, waarvan Elkien er 531 bouwt in het project Heechterp vernieuwt. Samen met de gemeente Leeuwarden wil Elkien de nieuwe woningen verwarmen met een collectief warmtesysteem.

Evert Stellingwerf, wethouder Energie en Duurzame ontwikkeling: “De komende tien(tallen) jaren willen we ons energieverbruik fors terugbrengen. En de energie die we nog wel gebruiken, willen we duurzaam opwekken. Alleen op die manier blijft de energievoorziening voor toekomstige generaties betaalbaar en vol te houden voor mens en planeet. Omdat we ook steeds meer te maken hebben met netcongestie, is collectieve warmte een goede oplossing.”

Wethouder Hein de Haan van Wonen en Gebiedsontwikkeling vult aan: “Hierbij willen we dat de overgang naar duurzame energie betaalbaar is voor iedereen en dat iedereen kan meedoen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een duurzaam en comfortabel (t)huis krijgt in Heechterp.”

Wet Collectieve Warmte

Vooruitlopend op de nieuwe Wet collectieve warmte wil de gemeente een publieke rol in het warmtenet vervullen. Omdat warmte wordt gezien als een belangrijke nutsvoorziening, gaat de wet er vanuit dat warmtenetten in de toekomst voor minimaal 50% in eigendom zijn van een publieke partij. In Heechterp wordt dit ingevuld door middel van  een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS).

Bouwgroep Dijkstra Draisma, Elkien en de gemeente zetten een belangrijke eerste stap naar een warmtebedrijf door het sluiten van de intentieovereenkomst. In de overeenkomst wordt de wijze waarop partijen in de ontwikkelfase samenwerken vastgelegd, onder andere met betrekking tot de verdeling van werkzaamheden, de verdeling van de kosten, de organisatie en de planning. Aan het eind van de ontwikkelfase wordt een besluit genomen over de oprichting van een gezamenlijk warmtebedrijf.

Bouwen aan een betere wereld en een duurzaam thuis

Peter van de Weg, directeur-bestuurder Elkien en bestuurslid van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân: “Als woningcorporatie werken we iedere dag aan een goed, betaalbaar en duurzaam thuis voor onze bewoners. We kijken daarbij niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. We willen bouwen aan een betere wereld. Voor ons en voor de generaties die na ons komen. Met een duurzaam warmtesysteem voor Heechterp dragen we hier aan bij. We zijn dan ook blij dat we samen met de gemeente Leeuwarden en onze vaste ketenpartner Bouwgroep Dijkstra Draisma de mogelijkheden gaan onderzoeken.”

Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma: “Wij bouwen volop in de wijk Heechterp. We realiseren woningen die zo weinig mogelijk energie verbruiken, vanuit de overtuiging dat je energie die je niet verbruikt, ook niet hoeft op te wekken. Vervolgens willen we de benodigde energie zo duurzaam en efficiënt mogelijk opwekken. We hebben samen met Elkien al de nodige ervaring opgedaan met collectieve warmtevoorzieningen, bij onder andere de Wielenpôlle en de Julianalaan. We zien de ontwikkeling van dit warmtenet dan ook als een mooie vervolgstap om ook op grotere schaal bij te dragen aan de duurzame warmtevoorziening van de stad Leeuwarden”.

Volkshuisvestingsfonds

In een latere fase wordt ook de mogelijke levering van warmte aan particuliere woningen in Heechterp onderzocht. Inwoners krijgen dan een aanbod om aan te sluiten op het warmtenet, maar hoeven dat niet te doen als ze zelf andere mogelijkheden zien. In de wijk Heechterp kan dit wellicht extra aantrekkelijk zijn, omdat een deel van de bewoners ook in aanmerking komt voor middelen uit het Volkshuisvestingsfonds. Hiermee kunnen ze hun huis verduurzamen.