Eerste Friese gemeentelijke energiebedrijf in Súdwest-Fryslân

Het college van burgemeester en wethouders van Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân wil een gemeentelijke energiebedrijf oprichten. Met het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf wil het college de lokale warmtetransitie versnellen én de lusten, lasten en zeggenschap van de transitie lokaal houden. Súdwest-Fryslân is de eerste Friese gemeente die deze organisatievorm wil oprichten. De gemeenteraad besluit 14 maart over het energiebedrijf. 

“It is wichtich dat elkenien yn de takomst der ek waarm by sitte kin. Dêrom stypje wy de plannen foar waarmtenetten yn ús gemeente. Mar as sa’n waarmtenet der aanst leit, moat dat fansels ek fan immen wêze. It Ryk jout oan dat op syn minst de helte fan it waarmtenetwurk yn publike hannen wêze moat en derom sjogge wy as gemeente hjir in rol foar ús weilein. Wy fine dat waarmte foar eltsenien wêze moat en wy wolle gean foar in betelber waarmtesysteem, wêrby de baten werom geane nei ús ynwenners. Want waarmte is in basisferlet en dat moatte wy goed regelje”, vertelt wethouder Henk de Boer.

Warmte voor inwoners

Het gemeentelijk energiebedrijf krijgt voornamelijk de taak om de toekomstige warmtesystemen te beheren. In Súdwest-Fryslân heeft de gemeente al plannen voor warmtenetten in Energiestad Bolsward, Workum en de Sneker wijk Het Eiland. Het inwonersinitiatief in Heeg richtte al een eigen warmtebedrijf op. Het gemeentelijk energiebedrijf regelt het aanleggen van warmtenetten en warmtebronnen. Een warmtenet is een stelsel van buizen waardoor warm water stroomt, om huizen te verwarmen.

Nieuwe Warmtewet

Met het oprichten van een gemeentelijke energiebedrijf voldoet de gemeente ook aan de nieuwe Wet Collectieve Warmte. Daar staat in dat gemeenten een regiefunctie in collectieve warmtesystemen moeten krijgen. De gezamenlijke warmtenetten en warmtebronnen moeten in publieke handen zijn. Daarom onderzocht de gemeente afgelopen jaren verschillende modellen en structuren. Daar komt uit dat een gemeentelijk energiebedrijf het beste past bij de verschillende wensen. De wens om te zorgen voor betaalbare, duurzame warmte in Súdwest-Fryslân.