Energielandschap Waadhoeke naar volgende fase

Het gemeentebestuur van Freonen-gemeente Waadhoeke heeft groen licht gegeven voor een volgende stap in de ontwikkeling van een energielandschap. Het betreft een gebied ten zuidoosten van Seisbierrum. Uit onderzoek blijkt dat een energielandschap veelbelovend is. Het is mogelijk om verschillende functies te combineren en de opgewekte energie op termijn in te passen in het energienet. Niet vandaag of morgen, want er gaat nu een gebiedsontwikkelingsproces van start. Een stap die nodig is om goede afspraken te maken met de omgeving. Ondersteuning van bewoners is een belangrijk onderwerp in de fase die nu wordt uitgevoerd. In het komende traject zullen betrokkenheid en participatie een prominente plaats krijgen.

De oriënterende onderzoeken laten nog niet zien hoe het energielandschap eruit komt te zien, of hoeveel energie er opgewekt wordt. Wel is duidelijk dat de ruimte in het zoekgebied geschikt is als plek om windenergie te combineren met zonne-energie. Veel vragen kunnen pas definitief beantwoord worden in een volgende fase waarin zaken concreet worden gemaakt.

Dat de realisatie van een energielandschap mogelijk is, wil nog niet zeggen dat alle vragen, zorgen en onzekerheden weg zijn. Dat bleek al uit de reactie op de notitie ‘Kennisgeving  Acceptatie’. Ook de uitslag van de enquête uitgezet door de dorpsbelangen van Sexbierum-Pietersbierum en Wijnaldum en de Vogelwacht Franeker e.o. maakt dit nogmaals duidelijk.

Proces

Met het ‘ja’ van de gemeenteraad gaat de volgende fase van start. Het gebiedsproces bestaat uit 4 stappen: de initiatief-, concretiserings-, realisatie- en beheerfase. We starten nu de concretiseringsfase die bestaat uit 3 stappen: definitie, ontwerp en voorbereiding. Na elk onderdeel is er de mogelijkheid om de deelresultaten te presenteren aan de raad en input mee te krijgen voor de volgende deelfase

In de concretisering gaat het in ieder geval over de volgende aspecten:

• programma (wat willen we precies gaan ontwikkelen?),

• financiering (hoe gaan we dat betalen) en

• exploitatie (wat zijn de inkomsten, wat zijn we kwijt aan afdrachten/pacht/etc. en hoe kunnen inwoners bijvoorbeeld profiteren van de opbrengsten).

Om hier helderheid over te krijgen, is het zaak om de partijen waarmee we spreken uit te breiden ten opzichte van de onderzoeksfase. De gemeente heeft ook notie genomen van het feit dat een deel van de inwoners van de dorpen in de omgeving van mening is dat zij onvoldoende zijn geïnformeerd en gehoord. In de volgende fase zal de communicatie worden geïntensiveerd.

Versterking elektriciteitsnet

Eén van de thema’s waarvoor concretisering nodig is, is het elektriciteitsnet. In het hele land wordt steeds meer stroom gebruikt, terwijl er óók meer stroom opgewekt wordt. Dat kan het huidige elektriciteitsnet niet aan. Wethâlder Dijkstra: “Sa ’t it no liket, sit ús elektrisiteitsnet yn 2025 fol. Dat betsjut dat bedriuwen, skoallen of in nijbouwyk gjin nije oansluting op it net krije kinne. Ek kinne duorsumensambysjes fan grutte bedriuwen dreech wiermakke wurde. En, sûnder romte op it net, is der dus ek gjin plak foar de enerzjy dy ’t in enerzjylânskip opwekke moatte soe.” De instemming met de volgende fase richting ontwikkeling, kan bijdragen om meer prioriteit te geven aan de aanpak van het onderstation bij Herbaijum. Als daar uitbreiding plaatsvindt, profiteert de hele gemeente daarvan.

Energiecoöperaties

De energiecoöperaties zijn belangrijke partijen om lokaal eigendom mede vorm te geven. Zij willen zich graag inzetten voor de gemeenschap. Maar niet alle inwoners van Waadhoeke kunnen of willen lid worden. Het is aan de gemeente om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Juist met een energielandschap kunnen we toewerken naar een situatie waarin alle inwoners profiteren. Ook degene die niet zelf mee kunnen. De rol van de energiecoöperaties bij het energielandschap en hun zorgen voor hun eigen speelruimte zijn onderwerp van gesprek voor de volgende fase.

Op weg naar de toekomst

Der komt in momint dat der definitive karren makke wurde. It sil net mooglik wêze om elkenien 100% yn ‘e mjitte te kommen. Wêr ’t wy wol dúdlik yn wêze wolle is dat de gemeente – foar in folgjende stap – altyd in momint fan ferantwurding en útlis ynbout foardat it definityf fêststeld wurdt.