Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân publiceert Transitievisie Warmte

Voor 2030 wil Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân ongeveer 8000 woningen aardgasvrij maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte die Súdwest-Fryslân deze week als een van de eerste gemeentes in Nederland voor haar inwoners ter inzage legt en die onderdeel uitmaakt van het landelijk Klimaatakkoord.

Aardgas

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. Dat is een flinke uitdaging maar klinkt nog ver weg. De eerste stap daarin is dat in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Voor Súdwest-Fryslân zijn dat er 8000. Dat betekent, wijk voor wijk, woningen isoleren en gebruik maken van duurzame warmte en elektriciteit.

Wijken

Welke wijken wanneer in aanmerking komen, hangt af van haalbaarheid en betaalbaarheid voor de inwoners. De gemeente maakt daarbij onderscheid in drie groepen. In de eerste plaats wijken waarin al veel woningen energiezuinig zijn (energielabel A en B) en waarbij de overgang naar aardgasvrij verwarmen en koken een mooie volgende stap is. Daarnaast kijkt de gemeente waar zij kan aanhaken of kan faciliteren bij initiatieven vanuit de gemeenschap. Hierbij valt te denken aan energiecoöperaties zoals Warm Heeg of lokale bedrijven die hun overtollige restwarmte graag inzetten als warmtebron. De derde groep bestaat uit individuele inwoners. Wethouder Erik Faber hoopt dat deze publicatie nog meer inwoners van Súdwest-Fryslân motiveert om zich te melden. “We bieden hen graag perspectief door passend advies te geven of een financieringsconstructie beschikbaar te stellen”. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Transitievisie Warmte

De wijken die Súdwest-Fryslân nu voor ogen heeft, staan in de Transitievisie Warmte, een document waarin ook de alternatieven voor aardgas nader worden toegelicht. “Voorop staat dat met de wijk wordt gekeken naar de beste oplossing en dat bewoners nauw worden betrokken bij de uitvoering”, aldus Wethouder Faber. Het document ligt ter inzage bij de gemeente en online (www.overheid.nl) t/m 28 juli 2021.