Freonen-gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen werken samen aan transitievisie warmte

In 2050 wordt er in Nederland geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van woningen of voor het koken. Dit is een ingrijpende verandering voor alle inwoners en daarom gaat deze overgang stapsgewijs. Gemeenten moeten daarom voor 31 december een plan hiervoor maken: een transitievisie warmte. Daarin staat wanneer welke stappen genomen moeten worden om een aardgasvrije gemeente te worden. Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte slaan Freonen-gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen de handen ineen.

Samenwerken waar mogelijk

Door samen te werken kunnen de gemeenten het proces naar een Transitievisie Warmte efficiënter doorlopen. Er wordt samengewerkt waar mogelijk, maar wanneer dat nodig is, worden onderdelen apart per gemeente opgepakt. Op deze manier blijft de eigen identiteit per gemeente gewaarborgd. Op donderdag 18 maart en donderdag 15 april is het plan van aanpak vastgesteld in de gemeenteraden van Harlingen en Waadhoeke.

Ontwikkelen visie met inwoners

De volgende stap is een enquête in beide gemeenten, om inzicht te krijgen in hoe de inwoners tegen dit onderwerp aankijken. Deze enquête gaat in de komende maand online. Daarna start het opstellen van de transitievisie warmte. De verandering naar huizen zonder aardgas raakt veel inwoners en daarom nemen de gemeenten ruim de tijd om samen met inwoners, gebouweigenaren, woningcorporaties en netbeheerders van gedachten te wisselen over de transitievisie warmte.

Welke dorpen en wijken het eerst?

De transitievisie warmte zal zich vooral richten op de wijken of dorpen die als eerste van het aardgas af kunnen. De ambitie is dat in 2030 de eerste wijken of dorpen in de gemeenten van het aardgas af zijn. Welke dorpen en wijken dat zijn, hangt onder andere af van het samenspel tussen de technische mogelijkheden in de buurt, de kosten en de wensen van de bewoners. In de visie wordt ook duidelijk welke alternatieven voor aardgas er voor deze dorpen en wijken mogelijk zijn.

Ook planning naar 2050

Verder zal de visie een doorkijk geven naar de planning tot 2050 voor alle andere dorpen en wijken binnen de gemeente. De visie geeft in grote lijnen weer op welke manier en in welke volgorde de beide gemeenten hun dorpen en wijken aardgasvrij kunnen maken.

Opstellen wijkuitvoeringsplannen vanaf 2022

Na de transitievisie warmte worden de eerste wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Hierin wordt per wijk aangegeven hoe die wijk aardgasvrij kan worden. Uiteraard is de financiële haalbaarheid voor betrokken partijen hierbij een belangrijke factor. Het opstellen van het wijkplan wordt samen met de bewoners van het betreffende dorp of wijk en andere belanghebbenden gedaan.