Freonen Wetterskip Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân starten verkenning aankoop windmolens bij Nij Hiddum Houw

Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân en Freon Wetterskip Fryslân gaan kijken naar mogelijke deelname in het windmolenpark Nij Hiddum Houw. Vattenfall Windpark wil vier van de negen in aanbouw zijnde molens verkopen. De gemeente en Wetterskip Fryslân zien daarin kansen om een groot deel van hun energieverbruik duurzaam op te wekken. Ook biedt dit kansen om de opbrengst in de regio te houden en de omgeving mee te laten profiteren.

Energieneutraal

Wetterskip Fryslân heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Op dit moment wekt het waterschap 30 procent van zijn energieverbruik duurzaam op. Dit gebeurt vooral door zonnepanelen op het terrein van de eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook produceert het waterschap biogas bij enkele rioolwaterzuiveringen door slibvergisting. Met 27 rioolwaterzuiveringen en bijna 1000 gemalen verbruikt het waterschap relatief veel stroom. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft daarom opdracht gegeven om breder te kijken naar mogelijkheden om zowel energie te besparen als energie duurzaam op te wekken.

Gesprek met de omgeving

Uit de verkenning moet blijken of aankoop voldoende rendement kan opleveren voor zowel de gemeente, Wetterskip Fryslân als voor de omgeving. De gemeente Súdwest-Fryslân en het waterschap gaan hierover ook met omwonenden in gesprek. Uitgangspunt is dat bewoners niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de windmolens ervaren, mochten gemeente en Wetterskip tot aankoop overgaan.

Annet van der Hoek, dagelijks bestuurder Wetterskip Fryslân: ‘Allinich al mei twa fan dizze mounen kinne wij de stap nei 100% eigen produksje meitsje. Dy mogelijkheid wolle wy graach undersykje. Mar it mei ek dúdelik weze dat it ús net fan de ferplichting untslacht om yn alle opsichten mear doursum te wurden, wệzen en bliuwen.’

Toekomst van energie

Erik Faber, wethouder Súdwest-Fryslân: ‘Deze verkenning past naadloos in het advies van het burgerforum van afgelopen jaar over de toekomst van energie in Súdwest-Fryslân. Hieruit kwam naar voren dat inwoners het belangrijk vinden dat zij mee kunnen profiteren van opwekken van duurzame energie, zodat de lusten en lasten rechtvaardig verdeeld worden.’