Friese Energie Ontwikkelnetwerk: een energiek en zelfstandig Fryslân

Op vrijdag 14 oktober ondertekenden initiatiefnemers van het Friese Energie Ontwikkelnetwerk in Bolsward hun visiedocument. De opstellers bestaan uit een groeiende groep van mensen en organisaties die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Friesland.

Lokale duurzame energie remedie tegen energiearmoede

Het versterken van de eigen energievoorziening en het gezamenlijk daarmee aan de slag gaan. Dat zijn de kernpunten van de energietransitie zoals wij die voor ogen hebben. Daarbij gaan we uit van de vraag: wat is goed voor de inwoners en bedrijven in onze provincie? Welke waarden kunnen we toevoegen? We voelen ons nu te veel een speelbal van de geopolitiek en worden geconfronteerd met absurd hoge prijzen voor stroom en aardgas. Er is sprake van energiearmoede. Dat moet en kán anders. Wij zien mogelijkheden voor het produceren van betaalbare energie met lokale Friese partijen. Door met z’n allen op korte termijn aan de slag te gaan, kunnen we volledig zelfvoorzienend worden.

Bouwstenen

Essentiële bouwstenen voor onze visie zijn:

 • Het maken van realistische prijsafspraken;
 • Het betrekken van inwoners en bedrijven vanaf het prille begin;
 • Het benutten van de lokaal aanwezige kennis;
 • Het streven naar een goede landschappelijke inpassing;
 • Het specifiek aandacht geven aan de opslag van energie;
 • Het leggen van verbindingen met de landbouwtransitie om deze pijler van de Friese economie verder te versterken.

Ondertekenaars

 • Vereniging van Windturbine-eigenaren in Friesland, VWF
 • Windunie: coöperatie van windturbine-eigenaren in Friesland/Nederland
 • Feriening fan Fryske Doarpsmûnen, FFD: koepel van Friese dorpsmolenverenigingen
 • Noordenwind: vereniging van burgers voor windenergie in Noord-Nederland
 • Ús Koöperaasje: koepel van energiecoöperaties in Fryslân
 • Friese Milieu Federatie
 • Doarpswurk/Netwerk Duurzame Dorpen
 • New Energy Coalition
 • Sustainable Development Goals Netwurk Fryslân
 • Energie Samen: landelijke koepelorganisatie voor energiecoöperaties

Ondersteund door: Freonen fan Fossylfrij Fryslân