Friese Energietafel van start

Onlangs legden covoorzitters van de Friese Energietafel Sietske Poepjes, gedeputeerde provincie Fryslân, en Evert Stellingwerf, wethouder van Freonen-gemeente Leeuwarden, een puzzel om de start van de Friese Energietafel te symboliseren. Zij deden dat in Burdaard op de vijfde Friese Energiedag, samen met Hans van der Werf van de Friese Energie Alliantie en Marcel Doyer van Liander. Zij bezegelden hiermee de samenwerking van de 18 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Liander en de Friese Energie Alliantie op het gebied van de Friese energietransitie. Binnen de Friese Energietafel delen zij kennis en werken zij nauw samen om de verschillende energieopgaven in Fryslân te realiseren.

RES

Sinds 2019 werken de Friese overheden en de Friese Energie Alliantie (FEA) nauw samen binnen de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES). In 2022 bleek er een sterke behoefte te zijn om de samenwerking te verstevigen. Niet alleen op het gebied van duurzame opwek door zon en wind (RES), maar voor de gehele energietransitie, denk aan de warmtetransitie, energiebesparing, de energie-infrastructuur en lokaal eigenaarschap in Fryslân. Vanuit die behoefte is de Friese Energietafel (FET) ontstaan.

Sietske Poepjes, covoorzitter van de Friese Energietafel: “Troch it bondeljen fan krêften en kennis binnen de Fryske Enerzjytafel kinne wy enerzjyfraachstikken yntegraal oanpakt wurde. Dat is in stik effisjinter. De enerzjytransysje is in flinke opjefte. Dêr hawwe wy elkoar hurd by nedich.”

Evert Stellingwerf, covoorzitter van de Friese Energietafel: “Energievraagstukken houden zich niet aan gemeentegrenzen. Allemaal zijn we bezig met de warmtetransitie, de beschikbaarheid van energie en de betaalbaarheid van energie. Samenwerking, ook met onze Mienskip, is daarom erg belangrijk. Het voorkomt dat we allemaal zelf het wiel uitvinden en kennis in huis moeten halen in een krappe arbeidsmarkt. Met de Friese Energietafel kunnen we de bestaande samenwerking verder brengen en grotere stappen zetten.”

Foto: Simon van der Woude