Friesland College en ROC Friese Poort onderzoeken voordelen vergaande samenwerking

Freonen Friesland College en ROC Friese Poort beginnen een vooronderzoek naar een mogelijk (vergaand) partnerschap. De Colleges van Bestuur van beide onderwijsinstellingen hebben de afgelopen tijd verkennende gesprekken gevoerd over de onderlinge verwachtingen voorafgaand aan dit vooronderzoek. De conclusie luidde dat het onderzoeken van een mogelijk samenwerkingsmodel zowel in het belang van de betrokken scholen als de regio is.

Versterking

Maatschappelijke ontwikkelen nopen Friesland College en ROC Friese Poort een nieuwe visie op mbo-onderwijs in de regio te ontwikkelen, zo stellen zij.
“Het mbo staat voor stevige uitdagingen zoals o.a. vergrijzing en krimp, een tekort aan vakmensen en een kortere doorlooptijd van beroepen”, beschrijven ze de uitdagingen op hun eigen website. “Daarnaast neemt het begrip in de regio af voor het naast elkaar bestaan van twee verschillende ROC’s met deels hetzelfde opleidingsaanbod. De genoemde uitdagingen brengen belangrijke opgaven met zich mee zoals het in stand houden van kleinere opleidingen in de regio, investeren in onderwijsvernieuwing en flexibilisering, alsmede de versterking van de samenwerking met het werkveld in de regio.”

Vooronderzoek

Met een eventuele samenwerking denken de scholen een bredere fundering te scheppen voor het behoud van een kwalitatief regionaal onderwijsaanbod. Ook biedt het meer ruimte voor financiële injecties in digitalisering, professionaliserng en een leven lang leren. Het onderzoek, dat voor de zomer klaar dient te zijn, geeft antwoord op de vraag of een samenwerking gewenst is en, zo ja, welke voordelen dit biedt. Ook bekijkt men welke wijze van samenwerking (en bijbehorende route) het meest passend is.

Lees het bericht op de site van Freon Friesland College.