Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân eigenaar van vier windmolens bij Cornwerd

Vier van de negen windmolens in Windpark Nij Hiddum-Houw bij Cornwerd zijn symbolisch door eigenaar Vattenfall overgedragen aan Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân en Freon Wetterskip Fryslân. Het gaat om een bijzonder project waarbij twee overheden samen ongeveer 40 miljoen euro investeren in windmolens en de omgeving meeprofiteert door de uitgifte van obligaties en het instellen van een gebiedsfonds. Met de windmolens kunnen gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân het eigen stroomverbruik duurzaam opwekken. Freon Enber begeleidde bij de aankoop en financiering van de overname.

Tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis van Wons werden de molens symbolisch overgedragen door de overhandiging van kleine windmolens. Vrijdag 21 april was de officiële overdracht met het ondertekenen van de eigendomsakte. Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn daarmee ieder voor 50 procent aandeelhouder in Windpark Hiddum-Houw BV. De vier molens zijn recent opgeleverd na een uitgebreide testperiode. De molens leveren naar verwachting 75.000 MWh per jaar aan stroom. Dit staat ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van 22.000 huishoudens.

Evenwichtige verdeling

Volgens wethouder Henk de Boer van gemeente Súdwest-Fryslân is met de aankoop een evenwichtigere verdeling tussen de lusten, lasten en zeggenschap voor omwonenden mogelijk. “Omwenjenden kinne meiprofitearje troch de útjefte fan obligaties. Dêrnjonken komt der in aparte bydrage oan it gebietsfûns. Sa drage de opbringsten fan it wynpark fierder by oan oare lokale publike belangen.”

Wetterskip Fryslân

Volgens dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek van Wetterskip Fryslân leveren de molens een flinke bijdrage aan de doelen van het coalitieakkoord, dat het algemeen bestuur in 2019 vaststelde. “Dêryn stiet dat Wetterkip Fryslân yn 2025 enerzjyneutraal wêze wol en yn 2030 klimaatneutraal. It wetterskip ferbrûkt mei 27 rioelwettersuveringen en 1.000 gemalen in soad stroom. Mei de oanlis fan 35.000 sinnepanielen by ús wettersuveringen is al in soad ynvestearre yn it opwekken fan duorsume stroom. En mei de wynenerzjy fan dizze beide mûnen dêrby kin it wetterskip alle stroom dy’t it ferbrûkt duorsum mei wyn en sinne yn Fryslân opwekke. Dêrmei is Wetterskip al dit jier, en dus earder dan yn 2025, enerzjyneutraal.’’

Meeprofiteren door aankoop obligaties

De omgeving van Windpark Hiddum-Houw kan meeprofiteren door de aankoop van obligaties. Omwonenden ontvangen binnen nu en 3 weken een uitnodiging voor één van de zes informatieavonden over het obligatietraject. Tijdens deze avonden krijgen ze informatie over de aankoop van obligaties, het rendement en de start van de obligatie-uitgifte. Omwonenden die dichtbij het windpark wonen krijgen voorrang bij de uitgifte van de obligaties. Bewoners die in de cirkel tot 1.500 meter van het windpark wonen krijgen het recht op vier gratis obligaties. Er worden in totaal 10.000 obligaties uitgegeven.

Gebiedsfonds voor sociale en culturele initiatieven

Naast de aankoop van obligaties kan de omgeving ook meeprofiteren van het gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw. Omwonenden kunnen met geld uit dit gebiedsfonds sociale en culturele initiatieven in het gebied binnen zes kilometer rondom het windpark financieren. De gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben besloten om de bijdrage aan het fonds te verdubbelen. Ze investeren 650.000 euro extra in dit gebied voor de komende 25 jaar. Dit is de periode dat het windpark actief is.

Foto: Fotobureau Het Hoge Noorden.