Kan warmte van oude vulkaan aardgas vervangen in Bolsward?

In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in Nederland 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af moeten, voor Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân zijn dat er 8000. Om woningen aardgasvrij te maken, zoekt de gemeente Súdwest-Fryslân naar alternatieven voor aardgas. Een geschikte manier om huizen duurzaam te verwarmen, is door warmte diep uit de aarde te gebruiken, ook wel geothermie genoemd. Het burgerinitiatief Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) onderzoekt de haalbaarheid om aardwarmte te gebruiken in Bolsward. De gemeente Súdwest-Fryslân steunt dit initiatief.

Kansrijk gebied

Door de aanwezigheid van een oude vulkaan op bijna 3 kilometer diepte in de buurt van Bolsward, is de geologische opbouw van de ondergrond zo gunstig dat dit een buitengewoon kansrijk gebied is voor de realisatie van een aardwarmtebron. Eén aardwarmtebron kan jaarlijks de warmte produceren voor circa 5.000 woningen. Nader onderzoek moet uitwijzen of een diepere boring meer aardwarmte naar boven kan brengen en of het aanleggen van de bron haalbaar en betaalbaar is. Voorzitter van STOGEF Hendrik de Vries geeft aan dat hij de stichting met mede-inwoners van Friesland is gestart vanuit idealistisch oogpunt: “We vinden het belangrijk om zelf een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig klimaat en we zijn zeer begaan met het Friese landschap. Daarom zoeken we samen met de gemeente naar een oplossing die zo weinig mogelijk schade aanricht aan het landschap en de leefomgeving”, aldus de Vries.

Aardgasvrije huur- en koopwoningen

Voor woningeigenaren in Bolsward betekent dit een mooie stap op weg naar aardgasvrij wonen. Ook Bolswarder woningcorporaties zien kansen voor het duurzaam verwarmen van hun huurwoningen en hebben een intentieverklaring getekend met de gemeente Súdwest-Fryslân om samen de mogelijkheden voor toekomstige warmtevoorzieningen te onderzoeken. Wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, Erik Faber is erg enthousiast over de plannen van STOGEF. “In de Transitievisie Warmte heeft onze gemeente aangegeven welke steden, dorpen en wijken tot 2030 aan de beurt zijn om aardgasvrij te worden. Het valt niet altijd mee om inwoners hier enthousiast voor te maken. Initiatieven vanuit de Mienskip zoals deze juichen we dan ook van harte toe”, aldus Faber.

Vervolgstappen

Het komende jaar zal STOGEF hoofdzakelijk benutten voor onderzoek en informatievoorziening. Allereerst wordt onderzocht welke locatie binnen het gebied het meest geschikt is voor een aardwarmtebron. De technische, organisatorische en financiële haalbaarheid wordt nader verkend en er volgen gesprekken met energiecoöperatie Debo (Duorsume Enerzjy Boalsert) en andere bedrijven en organisaties over mogelijke deelname. Ook de inwoners van Bolsward worden al geïnformeerd. “Hoewel we ons nog in de verkennende fase bevinden, betrekken we de omwonenden graag in een vroeg stadium bij onze plannen”, geeft de Vries van STOGEF aan. Inwoners van Bolsward zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst die eind september plaatsvindt. Op z’n vroegst zullen de plannen vanaf 2025 gerealiseerd worden.