Met Europese partners oplossingen zoeken voor klimaatadaptatie

Door klimaatverandering en bodemdaling neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, droogte, hittestress en verzilting toe in Europa. Ook in Fryslân. Daarom is Provincie Fryslân een van de deelnemende partijen van het Europese project NBRACER, dat staat voor ‘Nature Based Solutions for Atlantic Regional Climate Resilience’. Samen met andere Europese partners, van Portugal tot aan Denemarken, werkt de provincie Fryslân aan een klimaatbestendige Atlantische regio.

Onder leiding van het Nederlandse onderzoeksinstituut Deltares is in 2023 het projectvoorstel NBRACER opgesteld, als onderdeel van het Europese Horizon programma. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Deltares is de trekker van het projectconsortium bestaande uit 29 partners, uit acht deelnemende regio’s langs de Atlantische kustlijn van Europa. Provincie Fryslân is één van de deelnemende partijen. Nadat in 2023 het project door de EU is toegekend, zijn eind februari 2024 alle partnerovereenkomsten ondertekend. Hiermee haalt de provincie Fryslân een totaalbedrag van €1,2 miljoen aan onderzoeksbudget naar Fryslân. Met dit geld wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar de werking van klimaatadaptieve oplossingen.

Fryslân Klimaatbestendig

In de Friese NBRACER-casus wordt onderzocht hoe we de ambities uit de klimaatvisie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’ (FK2050) in praktijk kunnen brengen. Denkrichtingen worden omgezet naar concrete maatregelen. Zoals methodes om regenwater langer vast te houden om droogte te voorkomen, of het veranderen van slootprofielen om verzilting tegen te gaan. Rekening houdend met de sociaaleconomische en maatschappelijke impact van klimaatadaptatie. De toekomstvisie FK2050 is in 2023 door Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân opgesteld. Uitgangspunt is om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke planvorming. De visie is gericht op een systeem dat meer uitgaat van gebiedseigen zoetwater, zodat we in droge tijden minder afhankelijk zijn van zoetwater uit het IJsselmeer.

Klimaatvisie

Door de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling loopt het Friese water- en bodemsysteem tegen zijn grenzen aan. Hierdoor zijn aanpassingen nodig om ook op lange termijn nog goed te kunnen wonen, werken en recreëren. Dit betekent dat we toewerken naar een klimaatbestendig water- en bodemsysteem dat beter in staat is om (weer)extremen op te vangen. De hevige regenval van afgelopen winter is daar een goed voorbeeld van.