Omgevingsfonds Windpark Fryslan gelanceerd

De Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslan is formeel een feit. De oprichtingsakte is deze week gepasseerd bij de notaris. De stichting heeft de komende twintig jaar, vanaf 2021, jaarlijks een bedrag van zo’n 720.000 euro te besteden. Dit geld, afkomstig uit de opbrengsten van het windpark, is bedoeld voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust in Freonen-gemeente Sudwest-Fryslân.

Omgevingsfonds

Het Omgevingsfonds heeft als doel “het ondersteunen van het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in Freonen-gemeente Sudwest-Fryslân, voor natuur, bewoners, toerisme en recreatie, en het aandacht geven aan cultuur en erfgoed.”

Bestuursleden

De stichting kent een bestuur, een raad van toezicht en een adviesraad. Het bestuur wordt gevormd door oud-gedeputeerde Siem Jansen uit Leeuwarden (voorzitter), oud-wethouder Wigle Sinnema uit Sneek, voormalig Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas uit Aldeboarn, Thea Freudenberger uit Hattem en Jeroen Rijnhart uit Drachten. De bestuursleden, die niet betaald worden voor hun werk, zijn voorgedragen door de adviesraad.

Beoordeling voorstellen

Een van de taken van deze adviesraad is het beoordelen van de ingediende voorstellen voor projecten en activiteiten en het adviseren van het bestuur over de toekenning van gelden aan deze projecten en activiteiten.

In de adviesraad, die uit tien leden bestaat, werken diverse verenigingen van plaatselijk belang samen. Breezanddijk, Kornwerderzand en Cornwerd hebben samen één afgevaardigde, evenals Piaam en Idsegahuizum, en Ferwoude en Gaast. De grotere plaatsen Molkwerum, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum hebben elk één zetel in de adviesraad. Ook lt Fryske Gea en het Watersportverbond hebben met elk één lid zitting in de adviesraad. Jacob van der Valk uit Workum is voorzitter.

Tot voorzitter van de driehoofdige raad van toezicht is Bert Roman uit Sneek benoemd. Roman was tot 2017 directievoorzitter van Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland en van 2017 tot heden in Groningen-Drenthe. De beide andere RvT-leden zijn Eelco de Boer, namens Windpark Fryslän en wethouder Bauke Dam uit Bolsward, namens de gemeente Sudwest-Fryslân

Windpark

Aan het windpark wordt nu nog druk gebouwd. De planning is dat de 89 windturbines komende zomer geplaatst zijn en (vanaf juli) energie zullen leveren. Over een aantal maanden kunnen inwoners, organisaties en bedrijven uit de IJsselmeerregio meer informatie vinden en hun ideeën aandragen op de website van de Stichting Omgevingsfonds. Hier zijn ook de voorwaarden en de procedure te vinden. De verwachting is dat de website halverwege 2021 in de lucht is.