Onderzoek naar drijfveren 'natuurinclusieve burgers'

Freon Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool (waarvan Freon Aeres MBO onderdeel uitmaakt) en Hanzehogeschool Groningen onderzoeken wat burgers stimuleert om zich voor biodiversiteit en natuur sterk te maken. Uiteindelijk hopen de partijen burgers en overheden handvatten te geven om groene doelen te realiseren. “Burgers worden steeds belangrijker in het beheer van de groene leefomgeving”, vertelt penvoerder Derk Jan Stobbelaar.

Barrières

“Tegelijkertijd ervaren welwillende burgers ook veel barrières in de vorm van onduidelijk beleid, andere burgers die niet mee willen, financiële stromen enz. Wij willen deze barrières in kaart brengen en aanbevelingen doen hoe deze op te ruimen. Daarnaast willen we door actieonderzoek ook daadwerkelijk verandering op gang brengen”, vervolgt Stobbelaar zijn verhaal.