Provincie en Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân investeren samen in aardgasvrij Heeg

Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân en Freon Provincie Fryslân stellen samen € 425.000 beschikbaar voor de warmtetransitie in Heeg. Met het geld kunnen de initiatiefnemers in Heeg, in samenwerking met de overheden, onderzoeken of een collectieve warmtevoorziening gebaseerd op aquathermie voor het dorp een realistisch alternatief is voor gas.

Warm Heeg

In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen in Nederland aardgasvrij zijn, en uiterlijk in 2050 7 miljoen. Dat staat in het landelijke Klimaatakkoord. Om dit te bereiken moeten gemeenten nu al in actie komen. Er worden dorpen en wijken aangemerkt als kanshebber om aardgasvrij te worden vóór 2030. Idealiter komt initiatief vanuit de gemeenschap zelf. In Heeg is dat het geval. 

Duurzaam Heeg

In Heeg zit namelijk energiecoöperatie Duurzaam Heeg: inwoners van Heeg die de handen ineenslaan om hun dorp te verduurzamen. In 2012 werd al een duurzame dorpsvisie geschreven met de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. De coöperatie neemt zelf initiatief om met het hele dorp onafhankelijk te worden van aardgas en heeft dit Warm Heeg genoemd. Het doel van ‘Warm Heeg’ is een collectieve voorziening realiseren die haalbaar en betaalbaar is voor alle inwoners en waarbij het Heegermeer gebruikt wordt als duurzame warmtebron (aquathermie). “Dit project van, voor en door Hegemers is een prachtig voorbeeld van út de Mienskip”, geeft Wethouder Erik Faber aan.

Geld voor onderzoek

Het project Warm Heeg is verdeeld in drie fasen: de initiatieffase, de ontwikkelfase en de uitvoering. Een samenwerkingsverband van vijf partijen (Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân, Freon Provincie Fryslân, Freon Wetterskip Fryslân, energiecoöperatie Heeg en Plaatselijk Belang Heeg) voerde de initiatieffase uit. Dankzij de vervolgfinanciering van de gemeente en de provincie kan Warm Heeg nu door naar de ontwikkelfase. In deze fase zal onderzocht worden of de gewenste aquathermie, waarbij warmte gewonnen wordt uit oppervlaktewater, voor het dorp een realistisch alternatief is. “Warm Heeg wil de komende tijd benutten om helder te krijgen hoeveel het gaat kosten om de gehele warmtevoorziening te ontwikkelen en te bouwen zodat we na deze ontwikkelfase een reëel aanbod kunnen doen aan de bewoners van Heeg”, aldus Marloek Visser van Duurzaam Heeg.  

Voorbeeldfunctie

De lokale partijen, betrokken bij Warm Heeg, werken nauw samen met de gemeente en de provincie. Warm Heeg kan net als twee wijken in Sneek en Bolsward die in Súdwest-Fryslân fungeren als pilot, dienen als voorbeeld voor andere wijken en dorpen in Fryslân. “Het is een investering voor de toekomst, want wat we leren van dit koploperproject kunnen we voor andere dorpen en wijken ook gebruiken”, geeft wethouder Faber aan. Gedeputeerde van de Provincie, Sietske Poepjes beaamt dit: “Dit is in nije techniek. Wy tinke dat dat hiel goed in antwurd wêze kin op al de nije (waarmte) enerzjy dy’t yn Fryslân nedich is. Waarm Heeg kin sjoen wurde as ûnderdiel fan in grutter pakket mei ferskate Fryske aquathermy-projekten. Mei respekt ek foar it lânskip.”

Op zoek naar (inter)nationale subsidiestromen

Voor het vervolg van het project Warm Heeg gaan de gemeente Súdwest-Fryslân en Provincie Fryslân samen onderzoeken welke nationale en Europese subsidiestromen beschikbaar zijn. Een aanvraag voor de volgende ronde proeftuinen aardgasvrije wijken behoort ook tot de mogelijkheden. Deze kan de gemeente tot 1 november 2021 indienen. Bij deze ronde maken zo’n 12 wijken in Nederland kans op een rijkssteun van 4 miljoen euro.