Realisatie ambitie duurzame opwek energie in Fryslân flinke uitdaging

Twee jaar na de vaststelling van de Regionale Energie Strategie Fryslân (RES Fryslân) 1.0 in 2021 heeft de Friese Energietafel de balans opgemaakt van de opwek van duurzame energie via wind en zon in Fryslân. De ambitie is om in Fryslân in 2030 tenminste 3 Terawattuur (TWh) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land te produceren. Volgens de eerste van een serie van tweejaarlijkse voortgangsrapportages is RES Fryslân een heel eind op weg. De Friese Energietafel is van mening dat de ambitie haalbaar is, mits er snel stappen worden gezet.

Op dit moment is er in Fryslân 2,5 TWh aan duurzame opwek gerealiseerd. Met projecten die binnenkort van start gaan, wordt ca. 0,2 TWh ingevuld. De komende tijd gaat de Friese Energietafel concreet maken hoe zij de resterende 0,3 TWh wil realiseren. Hiermee kan Liander als regionale netbeheerder inspelen op de investeringen die nodig zijn.

Reactie Sietske Poepjes

Sietske Poepjes, gedeputeerde Provincie Fryslan en covoorzitter van de Friese Energietafel: “Wy sille yn Fryslân mei elkoar fuortfarre oan de slach om knyppunten lykas netcongestie op te losse en kânsen te benutsje fan ûnder mear grien gas en yntegraal programmeren. Gemeenten binne boppedat op it stuit dwaande om regio-analyzes te meitsjen. De útkomsten dêrfan jouwe ynsjoch yn de enerzjyfraag en -ferlet en jouwe mooglikheden oan. Tink oan de potinsje fan sinnepanelen op dakken.”

Reactie Evert Stellingwerf

Evert Stellingwerf, wethouder gemeente Leeuwarden en covoorzitter van de Friese Energietafel: “De komende jaren zetten we alles op alles om het doel van minimaal 3,0 TWh in 2030 te halen. Dit doen we met de betrokken partijen binnen de Friese Energietafel en met de mienskip. We ondersteunen bijvoorbeeld lokale initiatieven bij het opwekken van duurzame energie en werken samen met netbeheerders aan het oplossen van knelpunten op het energienet.”

Regionale Energiestrategie

In 2021 is in Fryslân de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld, als onderdeel van het Nationaal Programma RES (NP RES). De RES is een langjarige samenwerking om met elkaar, vanuit 30 RES-regio’s, te zorgen voor minder CO2 -uitstoot, in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In de RES wordt gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit op land met zonne- en windenergie.

Friese Energietafel

In Fryslân werken we, net als in heel Nederland, aan een schonere wereld. Het is daarvoor nodig dat we duurzamer gaan leven. Bijvoorbeeld door minder energie te verbruiken, door energie uit fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en aardolie) te vervangen door hernieuwbare energie uit zon en wind en door gebouwen elektrisch te verwarmen in plaats van met aardgas.

Binnen De Friese Energietafel (FET) bundelen we de krachten, kennis en kunde van alle betrokken partijen (provincie, Friese gemeenten, het waterschap, natuurorganisaties, netbeheerders, bedrijven, inwoners) om dit samen voor elkaar te krijgen. Leidraad hiervoor zijn de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. De FET zorgt voor regie, samenhang en een integrale aanpak van de diverse energievraagstukken.