Waarom fossielvrij?

De roep binnen de maatschappij om minder fossiele brandstoffen te verbruiken groeit de laatste jaren sterk. Bedrijven hebben daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de transitie naar een fossielvrije samenleving spelen zij een onmisbare rol. Volg het voorbeeld van andere Friese bedrijven en verduurzaam je gebouw, bedrijfsprocessen en mobiliteit. Een fossielvrije bedrijfsvoering levert winst op: voor jouw onderneming én de maatschappij.

Er zijn tenminste drie belangrijke redenen om als bedrijf tijdig af te stappen van fossiele brandstoffen:

1. MVO

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen is de norm geworden in het bedrijfsleven. Dat betekent in elk geval netjes omgaan met mensen en het milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt heel veel milieuschade, zoals klimaatverandering, luchtvervuiling en geluidhinder, maar leidt ook tot geopolitieke risico’s zoals afhankelijkheid van dubieuze regimes en toenemende migratiestromen. In Groningen treedt ernstige bodemverzakking op door de gasboringen, met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Van bedrijven wordt verwacht dat ze al het mogelijke doen om dergelijke schade te beperken. Deels is dat wettelijk verplicht, maar het wordt ook steeds vaker anders afgedwongen, bijvoorbeeld via aanbestedingen. Daarnaast blijkt een actief MVO-beleid vaak enthousiasme los te maken in het bedrijf, bij te dragen aan innovatie en een positief imago, plus gewoon geld op te leveren.

2. BEDRIJFSECONOMISCH

Fossiele brandstoffen raken op, worden duurder en veroorzaken een enorme maatschappelijke schadepost. De uitstoot van CO2 zal zwaarder belast gaan worden. Dit zal onherroepelijk leiden tot snel stijgende kosten en tot grotere bedrijfsrisico’s, waaronder zelfs juridische claims. Duurzamere alternatieven worden snel goedkoper, waardoor de restwaarde van fossiele bedrijfsmiddelen afneemt en deze versneld zullen moeten worden afgeschreven. Je kunt maar beter anticiperen en zo snel mogelijk overstappen op fossielvrije oplossingen en daarmee juist kosten gaan besparen.

3. DISRUPTIE

De wereld zal in de komende decennia radicaal veranderen. Van een lineaire fossiel gedreven economie naar een circulaire economie die volledig op duurzame energie draait. In de komende 15-30 jaar zullen we helemaal van de fossiele brandstoffen afstappen. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar omdat energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa in snel tempo goedkoper worden dan fossiele brandstoffen. Net als destijds met de stoommachine, de fotorolletjes en de Cd’s, leidt dit tot disruptie. De fossiele industrie wankelt. Investeerders trekken zich terug, winsten worden verliezen en mensen raken werkloos. Het is een oud systeem dat simpelweg wordt ingehaald door modernere en duurzamere systemen. Ook de snelle digitalisering zal hieraan bijdragen. Een nieuwe economie komt op, waarbij nieuwe kansen ontstaan: nieuwe bedrijven, nieuwe banen. Innovatieve bedrijven die zich soepel aanpassen, hebben de grootste overlevingskans.

Kunnen wij je helpen?

Wil je fossielvrij ondernemen of heb je vragen?
Neem contact op met de Helpdesk Fossielvrij MKB
via 058 – 294 16 70 of stuur een mail naar info@freonen.nl

Nieuws