Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen eens over prestatieafspraken 2022

De jaarlijkse afspraken tussen Freonen-gemeente Waadhoeke, Freon Accolade, Huurdersvereniging Franeker, De Bewonersraad en Freon Wonen Noordwest Friesland zijn weer ondertekend. Elk jaar maken deze partijen afspraken. De prestatieafspraken zorgen ervoor dat alle betrokken partijen naar hetzelfde doel toewerken: voldoende, kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen in een leefbare omgeving in de gemeente Waadhoeke.

Prestatieafspraken

Deze prestatieafspraken worden gemaakt rondom de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, verduurzaming, sloop en/of nieuwbouw, wonen en zorg en leefbaarheid en omgeving. Hierbij ligt steeds meer de nadruk op zorg voor en ondersteuning aan huurders. Daarnaast lopen de wachttijden voor een huurwoning ook in Waadhoeke op. Ook hierover voeren bovengenoemde partijen het gesprek hoe hiermee om te gaan. Accolade zal in 2022 in ieder geval de verkoop van huurwoningen gaan matigen.

Kwetsbare doelgroepen

Actuele onderwerpen als langer thuis wonen, het huisvesten van statushouders, het voorkomen van en de begeleiding bij schulden en de problematiek rondom verwarde personen worden samen aangepakt. Projecten als vroegsignalering en ‘Langer thuis’ worden door alle partijen ondersteund en voortgezet. Ook worden in 2022 de eerste stappen gezet in de zogenaamde Voorzieningenwijzer. Daarbij wordt hulp geboden bij het besparen en het voorkomen van schulden. Alles in het belang van de huurder.

Duurzaam wonen

Wonen Noordwest Friesland realiseert 37 gasloze nieuwe sociale huurwoningen in Marsum, Minnertsga en Winsum. De gemeente blijft de huurdersverenigingen en woningcorporaties betrekken bij het uitvoeren van de visie op warmtetransitie. Recent besloot de gemeenteraad om stap voor stap richting aardgasvrij te gaan en eerst in te zetten op isoleren en besparen.