Wetterskip Fryslân wil windmolens kopen in windpark Nij Hiddum-Houw

Het algemeen bestuur van Freon Wetterskip Fryslân nam onlangs een principebesluit over aankoop van 50 procent van de aandelen in windpark Nij Hiddum-Houw BV. Bij aankoop wordt het waterschap samen met de gemeente Súdwest-Fryslan eigenaar van vier windmolens in het windpark in aanbouw. Wetterskip Fryslân streeft ernaar om uiterlijk in 2025 alle energie die zij verbruikt duurzaam op te wekken. Dat doel wordt met de aankoop van de windmolens behaald.

Duurzame energie

Op dit moment wekt het waterschap ongeveer 30 procent van het energieverbruik zelf op. ‘Dielnimme yn it wynpark is in prachtige kâns om enerzjyneutraal te wurden’ aldus dagelijks bestuurder en portefeuillehouder energietransitie Annet van der Hoek. ‘Wy hawwe al in hiel soad sinnepanielen op ús wettersuveringen pleatst. En allerhande oare inisjativen naam om enerzjy te besparjen en duorsum op te wekken. Mar alle enerzjy duorsum opwekke is foar ús net helber sûnder wynenerzjy. Foar ús bedriuwsfiering mei ûnder mear 1.000 gemalen en 27 rioelwettersuveringen ferbrûke wy no ienkear in soad stroom. Ik tink dat it in goede saak is dat de stroomopbringst fan wynmûnen hjirmei yn Fryslân bliuwt.’

Windmolens

De vier molens kostten maximaal 44 miljoen euro. Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân investeren beiden 7 miljoen euro in de aankoop van de bv. De rest van de financiering komt uit een lening van 27 miljoen euro en de uitgifte van obligaties in de omgeving. De molens leveren naar verwachting een rendement op van ongeveer acht procent. De netto opbrengsten wil het algemeen bestuur inzetten voor verdere verduurzaming van het waterschapswerk. Een motie hierover van ChristenUnie, VVD, Geborgd Ongebouwd, Water Natuurlijk en de PvdA  kreeg brede steun. Ook steunde het voltallige algemeen bestuur een motie van FNP en CDA om aansluiting te zoeken bij de OVEF; de coöperatie die energie inkoopt voor 17 Friese gemeenten en de provincie Fryslân.

Deelname omgeving

Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân besluiten samen over de aankoop van de vier windmolens. Belangrijke voorwaarde voor beide overheden is dat de directe omgeving kan meeprofiteren van de molens. Hierover vinden gesprekken plaats met de omgevingsadviesraad.