Wergea Bloeit: jou it troch!

Yn de wike fan 19 oant 25 juni 2023 is Wergea it episintrum fan Fryske duorsumens. Mei in soad ferskate aktiviteiten troch en foar it doarp sil Wergea dwaande mei thema’s as kultuer, sûnens, wergebrûk, klimaat. Freonen fan Fossylfrij Fryslân faciliteare mei Arcadia en yn gearwurking mei Welcome to The Village disse themawike.

Yn de kommende wiken meitsje wy mei it doarp in oersicht fan inisjatyven. Wolst meidwaan? Hast in moai idee? Wy heare it graach! Stjoer ús in berjocht fia wergeabloeit@freonen.nl, dan komme wy sa gau mooglik by dy werom. 

Yn de rin fan maaie meitsje wy mear bekend oer it programma. Set Wergea Bloeit fest yn dyn aginda!

Wergea Bloeit

In de week van 19 tot 25 juni 2023 is Wergea het epicentrum van Friese verduurzaming, Met veel verschillende activiteiten door en voor het dorp zal Wergea aan de slag met thema’s als cultuur, gezondheid, hergebruik en klimaatdoelstellingen. Freonen fan Fossylfrij Fryslan faciliteren met Arcadia en in samenwerking met Welcome to The Village deze themaweek. 

In de komende weken maken we met het dorp een inventarisatie van initiatieven. Wil je meedoen? Heb je een mooi idee? We horen het graag! Stuur ons een bericht via wergeabloeit@freonen.nl, dan komen we zo snel mogelijk bij je terug.

In de loop van mei maken we meer bekend over het programma. Zet Wergea Bloeit vast in je agenda!